INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto ich spracúvame v súlade s platnou legislatívou. Nižšie uvádzame informácie o tom, ktoré osobné údaje získavame, za akým účelom sú využívané a ďalšie užitočné informácie týkajúce sa ich spracúvania.

1. Všeobecné informácie

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Za ochranu osobných údajov je zodpovedná spoločnosť One Earth s.r.o., so sídlom Podzáhradná 19, Bratislava 82106, Slovenská republika, IČO: 46 590 617, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 80681/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky www.rozchodniky.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa

E-mail: info@rozchodniky.sk

Adresa: Podzáhradná 19, Bratislava

2. Za akým účelom, aké osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe a ako dlho?

Vaše osobné údaje v pozícii Prevádzkovateľa spracovávame na rôzne účely, na základe rôzneho právneho základu a po dobu maxímálne štyroch rokov. Poskytovanie bežných osobných údajov je požiadavkou, ktorá je v niektorých prípadoch potrebná na uzavretie zmluvy, napr. ak nám neposkytnete Vaše meno, fakturačnú adresu, adresu doručenia a Váš kontakt, nebudeme Vám vedieť doručiť zásielku. Vy ako dotknutá osoba ste povinná poskytnúť osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu. Neposkytnutie týchto osobných údajov by malo za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu s nami – s Prevádzkovateľom.

ÚDAJE OBCHODNÝCH PARTNEROV SPRACOVÁVAME NASLEDOVNE:

Účel: obchodná spolupráca s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy, realizácii obchodnej spolupráce, spracovaniu platby, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.

Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, osobné údaje našich obchodných partnerov spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako obchodný partner), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako obchodného partnera), predzmluvný vzťah.

Doba spracúvania: 4 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV SPRACOVÁVAME NASLEDOVNE:

Účel: poskytovanie služieb zákazníkom prostredníctvom www.rozchodniky.sk, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné konanie).

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.

Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako kupujúceho), predzmluvný vzťah.

Doba spracúvania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu.

 

3. Osobné údaje do tretej krajiny neprenášame

Naša spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

4. Ako pracujeme s Vašou IP adresou?  

IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. Z hľadiska ochrany osobných údajov ju možno označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa je prenášaná pri zadaní každej Vašej požiadavky na server, vďaka čomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na Vašu požiadavku odoslaná. Za týmto účelom je Vám IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia v momente, keď sa pripojíte na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa pridelená v určitom momente. IP adresy nie sú trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, sú však v anonymizovanej forme využívané výhradne za účelom určenia miesta, kam má byť odoslaná odpoveď servera na Vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia možných hackerských útokov. 

 

5. Garantujeme bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame systém kódovania SSL (Secure Socket Layer), ktorý sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Ako kupujúci máte v zmysle GDPR nasledujúce práva:

a, právo na opravu,

b, právo na výmaz,

c, právo na prenosnosť údajov,

d, právo namietať,

e, právo na odvolanie súhlasu,

f, právo na prístup k informáciám,

g, právo podať návrh na začatie konania.

 

a) Právo na opravu

Máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a v prípade ak sú neúplné, aby ich Prevádzkovateľ doplnil.

 

b) Právo na výmaz

Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (viď ods. 13 písm. e) Právo na odvolanie súhlasu),
súhlas dotknutej osoby je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,  
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (dotknutá osoba má menej ako 16 rokov).
Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 

c) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, na základe zmluvy a na základe Vášho súhlasu, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 

d) Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie taktiež namietať (odmietnuť). V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

e) Odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu má účinnosť do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@rozchodniky.sk alebo poštou na adresu: One Earth s.r.o., Podzáhradná 19, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.

 

f) Právo na prístup k informáciám

Máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o:

účele spracúvania osobných údajov,
kategórii spracúvaných osobných údajov (Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje),
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
práve podať návrh na začatie konania,
zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch Vám Prevádzkovateľ poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe Vašej žiadosti informácie do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môže Prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.

 

g) Právo podať návrh na začatie konania

Ak ste priamo dotknutý na svojich právach,  máte právo v zmysle § 100 Zákona podať návrh na začatie konania. Návrh musí obsahovať: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

7. Nenašli ste všetky informácie, ktoré vás zaujímajú?

Kontaktujte nás: info@rozchodniky.sk.

Váš tím Rozchodníky.sk

Verzia platná a účinná od: 01.04.2020

------

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).